Get Adobe Flash player

บริการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า

บริการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าเพื่อนำไปวิเคราะห์ปัญหา หรือเป็นข้อมูลประกอบในการประหยัดพลังงาน 

ตรวจวัดด้วยมิเตอร์มาตรฐานIEC 61000-4-30 Class Aและสามารถรายงานผลตรวจวัดได้ตามมาตรฐาน EN50160 ฟังชั่นการวัดของมิเตอร์สามรถทำได้ตามมาตรฐานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค หัวข้อเครื่องวัดคุณภาพไฟฟ้า Power Quality Meter วัดค่าพลังงานไฟฟ้า (Energy - Active , Reactive generate and consume),วัดค่าฮาโมนิกส์(Harmonic and Interharmonic analysis up to 50th harmonics),และค่าอื่นๆ  เพื่อนำผลการที่ได้จากการตรวจวัดมาวิเคราะห์มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพไฟฟ้าในสถานประกอบการ และลดการทำงานผิดพลาดของอุปกรณ์เนื่องจากปัญหาคุณภาพไฟฟ้ารวมไปถึงการประเมินและปรับปรุงในเรื่องอนุรักษ์พลังงาน และประโยชน์การแก้ไขด้านต่างอีกมากมาย

ระยะเวลาแนะนำให้ทำการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า

  • Package A ระยะสั้น เก็บข้อมูล ประมาณ  48ช.ม : ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าในสถานประกอบการกิจกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าแต่ละวัน มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลักษณะที่คล้ายกันทุกๆวัน ข้อมูลเพียงหนึ่งวัน ก็สามารถนำมาวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าได้เบื้องต้น
  • Package B ระยะกลาง เก็บข้อมูล ประมาณ 7 วัน : ในกรณีที่ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าในสถานประกอบการ กิจกรรมการใช้พลังงานไฟฟ้าใน 1 สัปดาห์มีการใช้พลังงานไฟฟ้าลักษณะที่คล้ายกัน ข้อมูล 7 วัน สามารถนำมาวิเคราะห์คุณภาพพลังงานไฟฟ้าได้
  • Package D ระยะยาว เก็บข้อมูล ประมาณ 30 วัน : ในกรณีที่ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในแต่ละ 30 วัน ที่มีการใช้งานพลังงานไฟฟ้าที่มีความหลากหลาย พฤติกรรมการใช้งานพลังงานไฟฟ้าแตกตางกันไปในแต่ละช่วงภายใน 1 เดือน ไม่มีลักษณะการใช้งานที่แน่นอน ควรเก็บข้อมูลระยะยาวเพื่อสามารถนำมาวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าเพื่อให้ใด้ประสิทธิภาพสูงสุด


อัตราค่าบริการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า

ระยะเวลาในการตรวจวัด

ค่าบริการ

หมายเหตุ

Package A  48 hours or 2 day

5,xxxบาท

Report Included

Package B  168 hours or 1 week

1x,xxx บาท

Report Included

Package C  720 hours or 1 month

3x,xxx บาท

Report Included

หมายเหตุ : ราคานี้เป็นราคาประเมิน และยังไม่รวมค่าเดินทาง ขอใบเสนอราคา

                ติดต่อ คุณ อรพร โทร 083-035-3429 , อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน , ภักดิ์ 095-539-5946 email :  อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ประโยชน์จากการตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้า

  1. เพื่อรับรู้ศักยภาพระบบไฟฟ้าที่ใช้งานอยู่ และหาแนวทางที่เหมาะสมในการปรับปรุงคุณภาพ หรือวิธีการแก้ไขปัญหาในระบบไฟฟ้า
  2. เพื่อนำข้อมูลมาประเมินความเสี่ยงต่อการเกิด Downtime ในระบบซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับกระบวนการผลิดในโรงงาน
  3. เพื่อนำข้อมูลไปประกอบเป็นแนวทางในการจัดทำนโยบายอนุรักษ์พลังงานขององค์กร
  4. เพื่อสำรวจหาความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า เนื่องจากคุณภาพไฟฟ้าที่ไม่ใด้มาตรฐาน
  5. เพื่อหาแนวทางการปรับปรุงการใช้พลังงานไฟฟ้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

ทำไม่การตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าจึงเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม

สำหรับวิศวกรไฟฟ้า ช่างเทคนิคและผู้เกี่ยวของที่รับผิดชอบดูแลงานไฟฟ้าในสถานประกอบการหลาย ๆ ท่าน คงทราบดีว่า ปัญหาหลายประการที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้ามีสาเหตุมาจากคุณภาพไฟฟ้าไม่ได้มาตรฐาน อย่างเช่นอายุการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าสั้นลง หรือเสียหายบ่อย ๆหลังจากเปลี่ยนใหม่ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีความไวต่อการตอบสนองต่อสัญญาทำงานผิดปรกติ สายไฟมีความร้อนสูงขณะทีจ่ายโหลดสภาวะปรกติ ปัญหาเหล่านี้ อาจจะมีสาเหตุมาจากคุณภาพไฟฟ้า ไม่ใครมีความต้องการให้ปัญหาพวกนี้ให้เกิดขึ้นกับสถานประกอบการ หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่ แต่เมื่อเกิดปัญหาขึ้นก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องแก้ปัญหา และทำการวิเคราะห์ถึงสาเหตุของการเกิดปัญญา รวมถึงจะต้องหาวิธีการทีเหมาะสมในการแก้ไข สิ่งสำคัญที่สุดคือวิธีป้องกันที่จะไม่ให้ปัญหาลักษณะเดิมนั้นกลับมาอีก แต่ท้ายที่สุดปัญหาที่เกิดขึ้นก็ส่งผลกระทบต่อกระบวนการผลิตของท่านไปเรียบร้อยแล้ว การตรวจวัดคุณภาพไฟฟ้าจึงมีความจำเป็นในการบำรุงรักษาเชิงป้องกันก็ว่าได้ หากตรวจแล้วพบว่าคุณภาพไฟฟ้ามีปัญหาจะหาวิธีการแก้ไขก่อนที่ปัญหาจะเกิด